Pravidla soutěže Podzimní pečící výzva

Úplná pravidla soutěže 

“Podzimní pečící výzva”

(dále jen „Pravidla“) 

společnosti

Lelí´s Cupcakes, s.r.o.

     konající se od 23.10. 2020 do 8.11. .2020 do 23:59

 

POŘADATEL

 1. Pořadatelem soutěže je společnost Lelí´s Cupcakes, s.r.o., IČO 07927037, se sídlem Praha - Vinohrady, Varšavská 715/36, PSČ 120 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 310009 (dále jen „Pořadatel“).
 2. Spolupořadatelem je společnost Candy Hoover ČR, s.r.o., IČO 25754955, se sídlem Praha - Karlín, Sokolovská 651/136a, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 67277 (dále jen “Spolupořadatel”).

 

PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Účastníkem Soutěže “Podzimní pečící výzva“ (dále jen “Soutěž”) může být pouze fyzická osoba, která má vytvořený aktivní veřejný účet na sociální síti Instagram a současně nejpozději v den zapojení se do Soutěže způsobem dle Pravidel Soutěže dosáhla věku 15 let, a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále jen „Soutěžící“).
 2. Soutěžící mladší 18 let se Soutěže může účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, a to jak s jeho účastí v Soutěži, tak s těmito Pravidly, jejími podmínkami, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů dle článku 7. těchto Pravidel. Výslovný souhlas zákonného zástupce ve výše uvedeném smyslu je v případě výhry Soutěžící povinen doložit písemně. V případě, že tak neučiní, je Pořadatel oprávněn jej ze Soutěže vyloučit.
 3. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k Pořadateli či Spolupořadateli a osoby těmto osobám blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění.
 4. Z účasti v Soutěži může být rozhodnutím Pořadatele či Spolupořadatele vyloučen Soutěžící, který v souvislosti se svou účastí v Soutěži:
 1. Jakýmkoliv způsobem poškozuje Pořadatele či Spolupořadatele, osoby s Pořadatelem či Spolupořadatelem propojené ve smyslu ustanovení § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném a účinném znění, či kteroukoliv jinou osobu podílející se na organizování a pořádání Soutěže;
 2. Porušuje, obchází nebo zneužívá tato Pravidla a individualizovaná pravidla Soutěže;
 3. Porušuje či ohrožuje práva a právem chráněné zájmy Pořadatele či Spolupořadatele či třetích osob či jedná v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy;
  1. V případě, že se Soutěže zúčastní osoba uvedená v bodech 3.3. a 3.4. tohoto článku Pravidel a v Soutěži vyhraje, resp. splní podmínky pro získání ceny v souladu s pravidly Soutěže, cena jí nebude odevzdána. V takovém případě platí, že výhru získává další Soutěžící v pořadí dle umístění v konkrétní Soutěži, který splňuje veškeré podmínky stanovené pravidly Soutěže, případně se postup určení výherce opakuje až do doby určení výherce, který splňuje veškeré podmínky dle pravidel Soutěže.

2.  Účastník Soutěže se musí zapojit do soutěže v rozmezí od 23.10. 2020 do 8.11. 2020 do 23:59.

 

ÚČAST V SOUTĚŽI

 1. Soutěžící se do Soutěže zapojí sdílením fotografie na sociální síti Instagram, u které v popisku fotografie označí profil Pořadatele @leliscupcakes a Spolupořadatele @hooverczsk společně s označením, tzv. hashtagem a to #pecusleli 
 2. Soutěžící se v rámci vyhlášené Soutěže může zúčastnit vícekrát, tedy může sdílet neomezené množství fotografií, ovšem výhru může majitel účtu získat pouze jednu.
 3. V případě, že Soutěžící odstraní a nebo zedituje příspěvek, kterým se do Soutěže zapojil, tak, že zejména změní či upraví jeho obsah za účelem např. opravy své předchozí odpovědi, tipu či výběru, bude z konkrétní Soutěže vyřazen.
 4. Účastí v Soutěži Soutěžící potvrzuje znalost těchto Pravidel a pravidel Soutěže uvedených v příspěvku Pořadatele na sociální síti, kterým je Soutěž vyhlášena, souhlasí s jejich zněním a zavazuje se je respektovat.

1. VÝHRA

 1. Všichni výherci Soutěže budou vybráni tříčlennou porotou, která se bude skládat z Lenky Hnidákové (Lelí´s Cupcakes), Kristiny Hlaváčkové (Candy Hoover s.r.o.) a Honzy Martince, a to na základě vybrání pěti nejoriginálnějších fotografií upečených cupcakes.
 2. Hlavní výhra v Soutěži je účast na workshopu Lenky Hnidákové. Tuto výhru získá 6 soutěžících Soutěže. Workshop je plánován na úterý 24. listopadu 2020, ovšem v případě přetrvávajících bezpečnostních opatření v rámci boje proti šíření onemocnění Covid-19 bude workshop přesunut na jaro 2021 a jeho termín bude určen podle vyvíjející se epidemiologické situace. Workshop se bude konat v Praze a to v prostorách Spolupořadatele, bude začínat od 15 hodin a je plánován na 3-4 hodiny. Na tomto workshopu společně s Lenkou Hnidákovou si výherci Soutěže upečou a nazdobí cupcakes a budou mít možnost se zeptat Lenky Hnidákové na jakékoliv dotazy ohledně její prodejny.
 3. Druhá výhra obsahuje ruční vysavač H-HANDY 700 (modelové označení HH710BSS 011) – super výkonný ruční vysavač, který obsahuje mimo jiné sadu pro vakuování potravin a sadu pro skladování v hodnotě 3 690 Kč a knihu Cupcake: Velký sen o malém dortíku od Lenky Hnidákové. 
 4. Třetí výhra obsahuje sadu přípravků pro domácnost v hodnotě 400 Kč (Care+Protect parfém do pračky (100 ml, vůně BLUE WAHS) a Care+Protect odmašťovač pro trouby, rošty a grily (500ml), knihu Cupcake: Velký sen o malém dortíku od Lenky Hnidákové a poukaz v hodnotě 500,- na nákup v prodejně Lelí´s Cupcakes. Tato výhra je určena 2 Soutěžícím Soutěže, kteří budou vybráni porotou.
 5. Čtvrtá výhra obsahuje knihu Cupcake: Velký sen o malém dortíku od Lenky Hnidákové a poukaz v hodnotě 250,- na nákup v prodejně Lelí´s Cupcakes. Tato výhra je určena 3 Soutěžícím Soutěže, kteří budou vybráni porotou.

 

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ V SOUTĚŽI

 1. Pořadatel a Spolupořadatel výherce Soutěže vyberou a vyhlásí do 3 pracovních   dnů (to jest 11.11. 2020) od ukončení Soutěže  a to zveřejněním názvů daných výherních profilů jak na profilu Pořadatele @leliscupcakes tak na profilu Spolupořadatele @hooverczsk. Po zveřejnění jmen výherních profilů bude Pořadatel Soutěže výherní profily kontaktovat privátní zprávou.
 2. Výherce Soutěže je povinen reagovat na privátní zprávu Pořadatele na sociální síti Instagram nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne vyhlášení výherce. V případě, že tak neučiní, propadá výhra Pořadateli.
 3. Předání výher Soutěže bude s výherci řešeno individuálně prostřednictvím privátní zprávy na příslušné sociální síti zaslané Pořadateli, kde výherci také sdělí informace pro odeslání výhry, jako doručovací adresu, telefonní kontakt, případně emailovou adresu, soutěžící mladší 18 let doloží písemný souhlas zákonného zástupce dle bodu 3.2. těchto Pravidel atp. Lhůta předání výher všem výhercům Soutěže se bude odvíjet od právě probíhající situaci v České a Slovenské republice, aby byla v souladu s aktuálním nařízením vlády České republiky v souvislosti s opatřeními ohledně šíření koronaviru způsobující onemocnění COVID 19.

1. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

 1. Pořadatel či Spolupořadatel Soutěže si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit, ukončit či jednostranně změnit či doplnit její pravidla, a to i bez udání důvodu s účinností od okamžiku zveřejnění nového znění pravidel Soutěže na příslušném profilu Pořadatele na sociální síti Instagram.
 2. Pořadatel a Spolupořadatel Soutěže je oprávněn dále využívat obsah příspěvku, kterým se konkrétní Soutěžící do Soutěže zapojil, včetně veškerého sdíleného obsahu poskytnutého Soutěžícím v souvislosti s jeho účastí v Soutěži. Konkrétně je pořadatel oprávněn využívat zejména k propagačním a marketingovým účelům sdělená textová vyjádření, včetně poskytnutých fotografií a videí, to však pouze za předpokladu, že uvedené bylo poskytnuto za účelem účasti Soutěžícího v Soutěži a v souvislosti se Soutěží.
 3. Pořadatel neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při jejím zasílání výherci Soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jinak.
 4. Pořadatel či Spolupořadatel neodpovídá za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, nebo s jejich dostupností pro Soutěžící, ani za poškození a škodu na zařízení Soutěžících či dalších osob v souvislosti s jejich účastí v Soutěži či se získáním podkladů v rámci Soutěže.
 5. O případných námitkách či reklamacích Soutěžících v souvislosti se Soutěží rozhoduje Pořadatel či Spolupořadatel.
 6. Pořadatel či Spolupořadatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání Soutěže kontrolovat splnění všech podmínek pro účast Soutěžícího v Soutěži a v případě nesrovnalostí s konečnou platností posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou.
 7. Pořadatel či Spolupořadatel je oprávněn rozhodnout o vyloučení kteréhokoliv Soutěžícího, který porušuje pravidla Soutěže či v případech uvedených v bodech 3.3. a 3.4. těchto Pravidel, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by mohla vyloučením Soutěžícímu případně vzniknout.
 8. Pořadatel či Spolupořadatel je oprávněn dále vyřadit ze Soutěže Soutěžícího, jehož příspěvek, kterým se do Soutěže zapojil:
 1. neodpovídá zadanému tématu Soutěže;
 2. obsahuje prvky násilí či pornografické prvky, či je jiným způsobem v rozporu s dobrými mravy a nebo obecně závaznými právními předpisy;
 3. je způsobilý poškodit dobré jméno, obchodní firmu, ochrannou známku Pořadatele či Spolupořadatel nebo osob s Pořadatele či Spolupořadatelem propojených ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném a účinném znění, či kterýchkoliv jiných osob podílejících se na organizaci a pořádání Soutěže; v rozporu s těmito Pravidly.
  1. Námitky proti průběhu Soutěže jsou Soutěžící oprávněni zaslat písemně na adresu sídla Pořadatele, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne skončení příslušné Soutěže. V uvedené lhůtě musí být námitka Pořadateli doručena. K opožděně podaným námitkám se nepřihlíží. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.
  2. Pořadatel či Spolupořadatel není oprávněn při realizaci Soutěže využívat osobní timeline Soutěžících ani spojení s jejich přáteli na příslušné sociální síti.

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Soutěžící svým zapojením do Soutěže souhlasí s tím, že v případě jeho výhry Pořadatel či Spolupořadatel zveřejní jeho jméno a příjmení, případně přezdívku a odkaz na jeho účet na sociální síti Instagram ve spojení s informací o výhře, kterou Soutěžící získal.
  2. Soutěžící dále svým zapojením do Soutěže souhlasí s tím, že Pořadatel či Spolupořadatel je dále oprávněn využívat obsah příspěvku, včetně případně sdílených fotografií a videí, kterým se Soutěžící do Soutěže zapojil, a to rovněž k propagačním a marketingovým účelům, vždy pod podmínkou, že uvedené bylo poskytnuto za účelem účasti Soutěžícího v Soutěži a v souvislosti se Soutěží.
  3. Pořadatel či Spolupořadatel Soutěže je současně správcem osobních údajů Soutěžících, kteří se zapojí do soutěže a za tímto účelem poskytnou své osobní údaje, které jsou pro účast v soutěži nezbytné.
  4. Pořadatel či Spolupořadatel jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Soutěžících za účelem realizace Soutěže a splnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů.
  5. Osobní údaje Soutěžících zpracovává Pořadatel a Spolupořadatel v rozsahu, ve kterém mu byly pro účely realizace Soutěže poskytnuty. Zpracovává tedy zejména jméno a příjmení Soutěžících, případně jejich přezdívku na sociální síti, odkaz na jejich účet na sociální síti a sdělenou doručovací adresu či emailovou adresu, případně též sdílenou fotografii či video.
  6.  V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají Soutěžící právo zejména:
 1. odvolat souhlas v případě, že je pro zpracování osobních údajů právním základem; a
 2. vznést námitku proti zpracování osobních údajů tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný zájem správce či třetí strany; a
 3. na přístup, tedy právo získat potvrzení o tom, zda a jaké osobní údaje Pořadatel a Spolupořadatel o Soutěžícím zpracovává, včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracovává; a
 4. na opravu a doplnění zpracovávaných osobních údajů, pokud Soutěžící zjistí, že jsou Pořadatelem či Spolupořadatelem zpracovávané osobní údaje nepřesné nebo neúplné; a
 5. na výmaz v některých případech, tedy právo oslovit Pořadatele či Spolupořadatele s žádostí o vymazání jeho osobních údajů, které zpracovává. Toto právo Soutěžícímu nenáleží v případě, že je zpracování osobních údajů Soutěžícího nezbytné; a
 6. na omezení zpracování v některých případech, např. v případě, kdy Soutěžící zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo potřebu Pořadatele či Spolupořadatele zpracovávat osobní údaje Soutěžícího, má Soutěžící právo požádat Pořadatele či Spolupořadatele o omezení zpracování jeho osobních údajů;
 7. na přenositelnost, tedy právo požadovat, aby Pořadatel či Spolupořadatel osobní údaje, které zpracovává, předali (a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu) třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvede Soutěžící ve své žádosti; a
 8. podat stížnost u dozorového orgánu týkající se nezákonného zpracovávání osobních údajů Pořadatelem či Spolupořadatelem, a to konkrétně u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů.
  1. Práva a stížnosti týkající se zpracování osobních údajů může Soutěžící uplatnit u Pořadatele prostřednictvím emailové adresy: [*].

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Soutěž pořádaná Pořadatelem společně s Spolupořadatelem není žádným způsobem organizována, sponzorována, spravována ani přidružena k žádné ze sociálních sítí, tedy ani k sociální síti Instagram, a provozovatelé těchto sociálních sítí za Soutěž a její průběh nenesou žádnou odpovědnost.
 2. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že Soutěž je plně organizována Pořadatelem a Spolupořadatele a Pořadateli a Spolupořadateli rovněž poskytuje veškeré informace poskytnuté v souvislostí s účastí v Soutěži. Soutěž není žádným způsobem spojena se společností Instagram LLC ani s jinou dceřinou společností uvedených společností případně provozující sociální sítě.
 3.  Soutěžící berou na vědomí, že výhra v Soutěži není dle ustanovení § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, právně vymahatelná.
 4. Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli Soutěže.
 5. Úplné, platné a účinné znění pravidel Soutěže vždy Pořadatel a Spolupořadatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na příslušné sociální síti, případně též na webových stránkách Pořadatele.
 6. Pravidla a právní vztahy vzniklé v souvislosti se Soutěží se řídí právním řádem České republiky. K řešení sporů souvisejících s účastí Soutěžících v Soutěží jsou příslušné soudy České republiky.
 7. Případné vyobrazení výher nemusí přesně odpovídat jejich skutečné podobě.

 

V Praze dne 23. 10. 2020Zpět do obchodu