Pravidla soutěže Velká letní výzva

Úplná pravidla soutěže 

“Velká letní výzva”

(dále jen „Pravidla“) 

společnosti 

Lelí´s Cupcakes, s.r.o.

     konající se od 9.7. 2023 do 15.9. 2023 do 23:59

  

POŘADATEL

 1. Pořadatelem soutěže je společnost Lelí´s Cupcakes, s.r.o., IČO 07927037, se sídlem Praha - Vinohrady, Varšavská 715/36, PSČ 120 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 310009 (dále jen „Pořadatel“).

 

PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Soutěžící mladší 18 let se Soutěže může účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, a to jak s jeho účastí v Soutěži, tak s těmito Pravidly, jejími podmínkami, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů dle článku 7. těchto Pravidel. Výslovný souhlas zákonného zástupce ve výše uvedeném smyslu je v případě výhry Soutěžící povinen doložit písemně. V případě, že tak neučiní, je Pořadatel oprávněn jej ze Soutěže vyloučit.
 2. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k Pořadateli a osoby těmto osobám blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění.
 3. Z účasti v Soutěži může být rozhodnutím Pořadatele vyloučen Soutěžící, který v souvislosti se svou účastí v Soutěži:
 1. Jakýmkoliv způsobem poškozuje Pořadatele, osoby s Pořadatelem propojené ve smyslu ustanovení § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném a účinném znění, či kteroukoliv jinou osobu podílející se na organizování a pořádání Soutěže;
 2. Porušuje, obchází nebo zneužívá tato Pravidla a individualizovaná pravidla Soutěže;
 3. Porušuje či ohrožuje práva a právem chráněné zájmy Pořadatele či třetích osob či jedná v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy;
  1. V případě, že se Soutěže zúčastní osoba uvedená v bodech 3.3. a 3.4. tohoto článku Pravidel a v Soutěži vyhraje, resp. splní podmínky pro získání ceny v souladu s pravidly Soutěže, cena jí nebude odevzdána. V takovém případě platí, že výhru získává další Soutěžící v pořadí dle umístění v konkrétní Soutěži, který splňuje veškeré podmínky stanovené pravidly Soutěže, případně se postup určení výherce opakuje až do doby určení výherce, který splňuje veškeré podmínky dle pravidel Soutěže.
  2. Účastník Soutěže se musí zapojit do soutěže v rozmezí od 9.7. 2023 do 15.9. 2023 do 23:59.

ÚČAST V SOUTĚŽI

 1. Soutěžící se do Soutěže zapojí vypracováním soutěžního listu a jeho odevzdáním v krámku Lelí's Cupcakes na Vyšehradská 53, Karlovo náměstí, Praha 2 nebo zasláním poštou na stejnou adresu. Soutěžní list je jediný způsob přihlášení se do Soutěže. 
 2. Soutěž je rozdělena do 3 věkových kategorií. První je do 8 let věku Soutěžícího,  druhá do 16 let věku Soutěžícího a třetí bez od 16 let bez věkového omezení Soutěžícího.
 3. Soutěžící se v rámci vyhlášené Soutěže a ve své dané kategorii může zúčastnit vícekrát, tedy vyplnit a odevzdat či poslat vyplněný a vypracovaný soutěžní list, ovšem výhru může Soutěžící získat pouze jednu.
 4. Účastí v Soutěži Soutěžící potvrzuje znalost těchto Pravidel a pravidel Soutěže uvedených v příspěvku Pořadatele na sociální síti, kterým je Soutěž vyhlášena, souhlasí s jejich zněním a zavazuje se je respektovat.
 1. VÝHRA
  1. Všichni výherci Soutěže budou vybráni tříčlennou porotou, která se bude skládat z Lenky Hnidákové (Lelí´s Cupcakes), Veronika Děrdová  (ilustrátorka) a Denisa Kokošková (grafička).
  2. Výhry v Soutěži v kategorii do 8 let věku Soutěžícího je 3x krabička 4ks cupcakes dle výběru v obchůdku Lelí's Cupcakes, v kategorii do 16 let věku Soutěžícího je to 3x krabička 6ks cupcakes dle výběru v obchůdku Lelí's Cupcakes a v kategorii od 16 let bez omezení věku Soutěžícího je to 3x krabička 12ks cupcakes dle výběru v obchůdku Lelí's Cupcakes.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ V SOUTĚŽI

 1. Pořadatel a Spolupořadatel výherce Soutěže vyberou a vyhlásí do 5 pracovních   dnů (to jest 20.9. 2023) od ukončení Soutěže  a to zveřejněním jmen daných Soutěžících na profilu Pořadatele @leliscupcakes. Po zveřejnění jmen výherců bude Pořadatel Soutěže kontaktovat privátní zprávou.
 2. Výherce Soutěže je povinen reagovat na privátní zprávu Pořadatele přes e-mailový účet nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne vyhlášení výherce. V případě, že tak neučiní, propadá výhra Pořadateli.
 3. Předání výher Soutěže bude s výherci řešeno individuálně prostřednictvím privátní zprávy přes e-mailový účet zaslané Pořadateli, kde výherci také sdělí informace pro odeslání výhry, jako doručovací adresu, telefonní kontakt, soutěžící mladší 18 let doloží písemný souhlas zákonného zástupce dle bodu 3.2. těchto Pravidel atp. 

PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

 1. Pořadatel či Spolupořadatel Soutěže si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit, ukončit či jednostranně změnit či doplnit její pravidla, a to i bez udání důvodu s účinností od okamžiku zveřejnění nového znění pravidel Soutěže na příslušném profilu Pořadatele na sociální síti Instagram.
 2. Pořadatel Soutěže je oprávněn dále využívat obsah příspěvku, kterým se konkrétní Soutěžící do Soutěže zapojil, včetně veškerého sdíleného obsahu poskytnutého Soutěžícím v souvislosti s jeho účastí v Soutěži. Konkrétně je pořadatel oprávněn využívat zejména k propagačním a marketingovým účelům sdělená textová vyjádření, včetně poskytnutých fotografií a videí, to však pouze za předpokladu, že uvedené bylo poskytnuto za účelem účasti Soutěžícího v Soutěži a v souvislosti se Soutěží.
 3. Pořadatel neodpovídá za poškození či případnou ztrátu vypracovaného pracovního listu, který slouží jako přihlašovací list do soutěže, při jejím zasílání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jinak.
 4. Pořadatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání Soutěže kontrolovat splnění všech podmínek pro účast Soutěžícího v Soutěži a v případě nesrovnalostí s konečnou platností posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou.
 5. Pořadatel je oprávněn rozhodnout o vyloučení kteréhokoliv Soutěžícího, který porušuje pravidla Soutěže či v případech uvedených v bodech 3.3. a 3.4. těchto Pravidel, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by mohla vyloučením Soutěžícímu případně vzniknout.
 6. Pořadatel je oprávněn dále vyřadit ze Soutěže Soutěžícího, jehož příspěvek, kterým se do Soutěže zapojil:
 1. neodpovídá zadanému tématu Soutěže;
 2. obsahuje prvky násilí či pornografické prvky, či je jiným způsobem v rozporu s dobrými mravy a nebo obecně závaznými právními předpisy;
 3. je způsobilý poškodit dobré jméno, obchodní firmu, ochrannou známku Pořadatele či Spolupořadatel nebo osob s Pořadatele či Spolupořadatelem propojených ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném a účinném znění, či kterýchkoliv jiných osob podílejících se na organizaci a pořádání Soutěže; v rozporu s těmito Pravidly.
  1. Námitky proti průběhu Soutěže jsou Soutěžící oprávněni zaslat písemně na adresu sídla Pořadatele, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne skončení příslušné Soutěže. V uvedené lhůtě musí být námitka Pořadateli doručena. K opožděně podaným námitkám se nepřihlíží. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.
  2. Pořadatel či Spolupořadatel není oprávněn při realizaci Soutěže využívat osobní timeline Soutěžících ani spojení s jejich přáteli na příslušné sociální síti.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Soutěžící svým zapojením do Soutěže souhlasí s tím, že v případě jeho výhry Pořadatel zveřejní jeho jméno a příjmení nebo přezdívku, případně odkaz na jeho účet na sociální síti Instagram ve spojení s informací o výhře, kterou Soutěžící získal.
  2. Soutěžící dále svým zapojením do Soutěže souhlasí s tím, že Pořadatel je dále oprávněn využívat pracovní list, včetně případně sdílených fotografií a videí pracovního listu, kterým se Soutěžící do Soutěže zapojil, a to rovněž k propagačním a marketingovým účelům, vždy pod podmínkou, že uvedené bylo poskytnuto za účelem účasti Soutěžícího v Soutěži a v souvislosti se Soutěží.
  3. Pořadatel Soutěže je současně správcem osobních údajů Soutěžících, kteří se zapojí do soutěže a za tímto účelem poskytnou své osobní údaje, které jsou pro účast v soutěži nezbytné.
  4. Pořadatel jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Soutěžících za účelem realizace Soutěže a splnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů.
  5. Osobní údaje Soutěžících zpracovává Pořadatel v rozsahu, ve kterém mu byly pro účely realizace Soutěže poskytnuty. Zpracovává tedy zejména jméno a příjmení Soutěžících, případně jejich přezdívku, případně odkaz na jejich účet na sociální síti a sdělenou doručovací adresu či emailovou adresu, případně též sdílenou fotografii či video.
  6.  V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají Soutěžící právo zejména:
 1. odvolat souhlas v případě, že je pro zpracování osobních údajů právním základem; a
 2. vznést námitku proti zpracování osobních údajů tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný zájem správce či třetí strany; a
 3. na přístup, tedy právo získat potvrzení o tom, zda a jaké osobní údaje Pořadatel o Soutěžícím zpracovává, včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracovává; a
 4. na opravu a doplnění zpracovávaných osobních údajů, pokud Soutěžící zjistí, že jsou Pořadatelem zpracovávané osobní údaje nepřesné nebo neúplné; a
 5. na výmaz v některých případech, tedy právo oslovit Pořadatele či Spolupořadatele s žádostí o vymazání jeho osobních údajů, které zpracovává. Toto právo Soutěžícímu nenáleží v případě, že je zpracování osobních údajů Soutěžícího nezbytné; a
 6. na omezení zpracování v některých případech, např. v případě, kdy Soutěžící zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo potřebu Pořadatele či Spolupořadatele zpracovávat osobní údaje Soutěžícího, má Soutěžící právo požádat Pořadatele o omezení zpracování jeho osobních údajů;
 7. na přenositelnost, tedy právo požadovat, aby Pořadatel osobní údaje, které zpracovává, předali (a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu) třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvede Soutěžící ve své žádosti; a
 8. podat stížnost u dozorového orgánu týkající se nezákonného zpracovávání osobních údajů Pořadatelem, a to konkrétně u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů.
  1. Práva a stížnosti týkající se zpracování osobních údajů může Soutěžící uplatnit u Pořadatele prostřednictvím emailové adresy: [*].
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Soutěž pořádaná Pořadatelem společně není žádným způsobem organizována, sponzorována, spravována ani přidružena k žádné ze sociálních sítí, tedy ani k sociální síti Instagram, a provozovatelé těchto sociálních sítí za Soutěž a její průběh nenesou žádnou odpovědnost.
  2. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že Soutěž je plně organizována Pořadatelem a Pořadateli rovněž poskytuje veškeré informace poskytnuté v souvislostí s účastí v Soutěži. Soutěž není žádným způsobem spojena se společností Instagram LLC ani s jinou dceřinou společností uvedených společností případně provozující sociální sítě.
  3.  Soutěžící berou na vědomí, že výhra v Soutěži není dle ustanovení § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, právně vymahatelná.
  4. Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli Soutěže.
  5. Úplné, platné a účinné znění pravidel Soutěže vždy Pořadatel a Spolupořadatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na příslušné sociální síti, případně též na webových stránkách Pořadatele.
  6. Pravidla a právní vztahy vzniklé v souvislosti se Soutěží se řídí právním řádem České republiky. K řešení sporů souvisejících s účastí Soutěžících v Soutěží jsou příslušné soudy České republiky.
  7. Případné vyobrazení výher nemusí přesně odpovídat jejich skutečné podobě.

 

V Praze dne 9.7.2023Zpět do obchodu